Regulamin

DOSTAWY ZAWSZE REALIZOWANE SĄ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH DNIA POPRZEDNIEGO! W DNIACH OD NIEDZIELI DO PIĄTKU WŁĄCZNIE. DOSTAWY NA WEEKEND ( SOBOTA , NIEDZIELA ) REALIZOWANE SĄ W PIĄTEK W POSTACI PODWÓJNEJ REALIZACJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką składający zamówienie zawiera z właścicielem firmy Arlettą Olszewską z siedzibą w Żyrardowie, przy ul. Skrowaczewskiego 17, zwanym dalej Sprzedawcą.
3. Złożenie pierwszego zamówienia przez Zamawiającego następuje po przez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.easyfitlook.pl jest to równoznaczne z zawarciem umowy o treści zgodnej do treści niniejszego regulaminu.
4. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania firmie Easy_Fit Looker Catering informacji, które usprawnią dostawcy cateringu zamówienia pod wskazany adres (takie jak kod do bramy, furtki, domofonu itp.).
5. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat
6. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany poinformować przed złożeniem zamówienia lub podczas jego realizacji, jeżeli takowe zajdą, a w szczególności : o alergiach na składniki pokarmowe, chorobach istniejących lub przebytych, dolegliwości zdrowotnych , nietolerancji pokarmowych, a także zażywania leków , których zażywanie oraz działanie może mieć związek z produkcją posiłków
7. W przypadku zatajenia informacji zawartych w pkt. 7 firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.
8. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z RODO> Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

§2. DOSTAWY

1. Dostawy zamówionych zestawów posiłków od niedzieli do piątku dostarczane są w przed dzień spożycia zaraz po zakończonej produkcji do godziny 23:00 w ustalone przez klienta miejsce.
2. Dostawy diet przeznaczonych do spożycia w soboty i niedziele dostarczane są w piątek w postaci podwójnej diety.
3. Dowóz zamówionych posiłków na terenie miast obsługiwanych przez Easy_Fit Looker jest bezpłatny.
4. W przypadku niedostarczenia zestawu posiłków z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Zamawiającego adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

 

 §3. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące diety z pośród aktualnej oferty znajdującej się na stronie www.easyfitlook.pl
a. Klient podaje maksymalnie trzy wykluczenia będące pojedynczymi artykułami ( nie grupą produktów typu ryby, strączkowe warzywa, czy kurczak ). Istnieje możliwość zmiany jadłospisu i podania innego niż publikowany, jeśli któreś z podanych wykluczeń jest zawarte w przedstawionej potrawie.
2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej dostępnego pod adresem: www.easyfitlook.pl
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest przedpłata lub opłata gotówką ( ustalona podczas procesu zamówienia
4. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres easyfitlook@wp.pl  lub telefonicznie na nr udostępiony po wdrożeniu zamówienia nie później niż do godz. 07:00 danego dnia w którym ma nastać zmianę.
5. Zamówienie może zostać wstrzymane na ilość dni podaną przez klienta, w skutek czego nie wykorzystane dni mogą przejść na poczet dalszych dostaw, lub zwrócone w postaci przelewu za niewykorzystane dni ( ten fakt ustalamy indywidualnie )
6. Wznowienie zamówienia może nastąpić poprzez mail lub SMS z informacją o kontynuacji lub wznowieniu diety ( nie później niż 2dni przed planowanym zakończeniem aktualnego abonamentu )
7. Zamówienia na portalu Grouppon ze względów na konieczność uiszczenia jednorazowej opłaty z tyt. Recyklingu- koszt dodatkowy wynosi 5 zł każdego dnia.

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: easyfitlook@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu udostępnionym po zakupie usługi.
2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl