Regulamin

DOSTAWY ZAWSZE REALIZOWANE SĄ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH DNIA POPRZEDNIEGO! W DNIACH OD NIEDZIELI DO PIĄTKU WŁĄCZNIE. DOSTAWY NA WEEKEND ( SOBOTA , NIEDZIELA ) REALIZOWANE SĄ W PIĄTEK W POSTACI PODWÓJNEJ REALIZACJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką składający zamówienie zawiera z właścicielem firmy Arlettą Olszewską z siedzibą w Żyrardowie, przy ul. Skrowaczewskiego 17, zwanym dalej Sprzedawcą.
3. Złożenie pierwszego zamówienia przez Zamawiającego następuje po przez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.easyfitlook.pl jest to równoznaczne z zawarciem umowy o treści zgodnej do treści niniejszego regulaminu.
4. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania firmie Easy_Fit Looker Catering informacji, które usprawnią dostawcy cateringu zamówienia pod wskazany adres (takie jak kod do bramy, furtki, domofonu itp.).
5. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat
6. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany poinformować przed złożeniem zamówienia lub podczas jego realizacji, jeżeli takowe zajdą, a w szczególności : o alergiach na składniki pokarmowe, chorobach istniejących lub przebytych, dolegliwości zdrowotnych , nietolerancji pokarmowych, a także zażywania leków , których zażywanie oraz działanie może mieć związek z produkcją posiłków
7. W przypadku zatajenia informacji zawartych w pkt. 7 firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.
8. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z RODO> Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

§2. DOSTAWY

1. Dostawy zamówionych zestawów posiłków od niedzieli do piątku dostarczane są w przed dzień spożycia zaraz po zakończonej produkcji do godziny 23:00 w ustalone przez klienta miejsce.
2. Dostawy diet przeznaczonych do spożycia w soboty i niedziele dostarczane są w piątek w postaci tej samej podwójnej diety. Istnieje możliwość zamówienia na jeden dzień z weekendu.
3. Dowóz zamówionych posiłków na terenie miast obsługiwanych przez Easy_Fit Looker jest bezpłatny.
4. W przypadku niedostarczenia zestawu posiłków z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Zamawiającego adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

 

 §3. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące diety z pośród aktualnej oferty znajdującej się na stronie www.easyfitlook.pl
a. Klient podaje maksymalnie trzy wykluczenia będące pojedynczymi artykułami ( nie grupą produktów typu ryby, strączkowe warzywa, czy kurczak ). Istnieje możliwość zmiany jadłospisu i podania innego niż publikowany, jeśli któreś z podanych wykluczeń jest zawarte w przedstawionej potrawie.
2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej dostępnego pod adresem: www.easyfitlook.pl
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest przedpłata lub opłata gotówką ( ustalona podczas procesu zamówienia )
4.Dostępne formy płatności kartą płatniczą, którymi można realizować płatność:

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
4. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres easyfitlook@wp.pl  lub telefonicznie na nr udostępiony po wdrożeniu zamówienia nie później niż do godz. 06:00 dnia poprzedzającego, w którym ma nastać zmianę.
5. Zamówienie może zostać wstrzymane na ilość dni podaną przez klienta, w skutek czego nie wykorzystane dni mogą przejść na poczet dalszych dostaw, lub zwrócone w postaci przelewu za niewykorzystane dni ( ten fakt ustalamy indywidualnie )
6. Wznowienie zamówienia może nastąpić poprzez mail lub SMS z informacją o kontynuacji lub wznowieniu diety ( nie później niż 2dni przed planowanym zakończeniem aktualnego abonamentu )
7. Zamówienia na portalu Grouppon ze względów na konieczność uiszczenia jednorazowej opłaty z tyt. Recyklingu- koszt dodatkowy wynosi 5 zł każdego dnia.

 

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: easyfitlook@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu udostępnionym po zakupie usługi.
2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl