Regulamin

DOSTAWY ZAWSZE REALIZOWANE SĄ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH DNIA POPRZEDNIEGO! W DNIACH OD NIEDZIELI DO PIĄTKU WŁĄCZNIE. DOSTAWY NA WEEKEND ( SOBOTA , NIEDZIELA ) REALIZOWANE SĄ W PIĄTEK W POSTACI PODWÓJNEJ REALIZACJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką składający zamówienie zawiera z właścicielem firmy Arlettą Starzyk z siedzibą w Młochowie, przy ul. Mazowieckiej 19, zwanym dalej Sprzedawcą rejestrującym się numerem N I P7692127127
3. Złożenie pierwszego zamówienia przez Zamawiającego następuje po przez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.easyfitlook.pl jest to równoznaczne z zawarciem umowy o treści zgodnej do treści niniejszego regulaminu.
4. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania firmie Easy_Fit Looker Catering informacji, które usprawnią dostawcy cateringu zamówienia pod wskazany adres (takie jak kod do bramy, furtki, domofonu itp.).
5. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat
6. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany poinformować przed złożeniem zamówienia lub podczas jego realizacji, jeżeli takowe zajdą, a w szczególności : o alergiach na składniki pokarmowe, chorobach istniejących lub przebytych, dolegliwości zdrowotnych , nietolerancji pokarmowych, a także zażywania leków , których zażywanie oraz działanie może mieć związek z produkcją posiłków
7. W przypadku zatajenia informacji zawartych w pkt. 7 firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety
8. Klient ma możliwość odstąpienia od świadczonych mu usług ( umowy zawartej na odległość ) w terminie nie krótszym niż 96h . Następstwem rezygnacji jest zwrot nie wykorzystanych środków w terminie do 5dni roboczych ( nie licząc dnia w którym niniejsze odstąpienie zostało złożone ( dotyczy np rezygnacji w trakcie trwania wykonywanej usługi ) )
9. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z RODO> Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

§2. DOSTAWY

1. Dostawy zamówionych zestawów posiłków od niedzieli do piątku dostarczane są w przed dzień spożycia zaraz po zakończonej produkcji do godziny 23:00 w ustalone przez klienta miejsce.
2. Dostawy diet przeznaczonych do spożycia w soboty i niedziele dostarczane są w piątek w postaci tej samej podwójnej diety. Istnieje możliwość zamówienia na jeden dzień z weekendu.
3. Dowóz zamówionych posiłków na terenie miast obsługiwanych przez Easy_Fit Looker jest bezpłatny.
4. W przypadku niedostarczenia zestawu posiłków z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Zamawiającego adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

 

 §3. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące diety z pośród aktualnej oferty znajdującej się na stronie www.easyfitlook.pl
a. Klient podaje maksymalnie jedno wykluczenie będące pojedynczym artykułem ( nie grupą produktów typu ryby, strączkowe warzywa, czy kurczak ). Istnieje możliwość zmiany jadłospisu i podania innego niż publikowany, jeśli któreś z podanych wykluczeń jest zawarte w przedstawionej potrawie.
b. Klient w ramach zamówienia zbiera punkty lojalnościowe. Suma zebranych punktów musi być wykorzystana do 6mcy od ostatniego złożonego zamówienia.
2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej dostępnego pod adresem: www.easyfitlook.pl
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest przedpłata lub opłata gotówką ( ustalona podczas procesu zamówienia )
4. Dostępne formy płatności kartą płatniczą, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
4.A. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres easyfitlook@wp.pl  lub telefonicznie na nr udostępiony po wdrożeniu zamówienia nie później niż do godz. 06:00 dnia poprzedzającego, w którym ma nastać zmianę.
6. Zamówienie może zostać wstrzymane na ilość dni podaną przez klienta, w skutek czego nie wykorzystane dni mogą przejść na poczet dalszych dostaw, lub zwrócone w postaci przelewu za niewykorzystane dni ( ten fakt ustalamy indywidualnie )
7. Wznowienie zamówienia może nastąpić poprzez mail lub SMS z informacją o kontynuacji lub wznowieniu diety ( nie później niż 2dni przed planowanym zakończeniem aktualnego abonamentu )
8. Zamówienia na portalu Grouppon ze względów na konieczność uiszczenia jednorazowej opłaty z tyt. Recyklingu- koszt dodatkowy wynosi 5 zł każdego dnia.

 

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: easyfitlook@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu udostępnionym po zakupie usługi.
2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności strony internetowej www.easyfitlook.pl
1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług związanych z
zakupem produktów i usług na naszej stronie.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Easy Fit Looker Arletta Starzyk
z siedzibą w Młochowie, przy ul. Mazowieckiej 19, zwanym dalej Sprzedawcą rejestrującym się numerem N I P7692127127
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
easyfitlook.pl
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl