Regulamin
Regulamin
DOSTAWY ZAWSZE REALIZOWANE SĄ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH DNIA POPRZEDNIEGO!
W DNIACH OD NIEDZIELI DO PIĄTKU WŁĄCZNIE. DOSTAWY NA WEEKEND ( SOBOTA , NIEDZIELA )
REALIZOWANE SĄ W PIĄTEK W POSTACI PODWÓJNEJ REALIZACJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje
wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką składający zamówienie zawiera z
EASY FIT LOOKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Raszynie, przy
ul. Wschodniej 3, zwanym dalej Sprzedawcą rejestrującym się numerem N I P 5342662698, REGON: 52484903700000
3. Złożenie pierwszego zamówienia przez Zamawiającego następuje po przez wypełnienie
formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej
www.easyfitlook.pl jest to
równoznaczne z zawarciem umowy o treści zgodnej do treści niniejszego regulaminu.
4. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania firmie EASY FIT LOOKER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informacji, które usprawnią dostawcy cateringu
zamówienia pod wskazany adres (takie jak kod do bramy, furtki, domofonu itp.).
5. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone
18 lat
6. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany poinformować
przed złożeniem zamówienia lub podczas jego realizacji, jeżeli takowe zajdą, a w szczególności : o
alergiach na składniki pokarmowe, chorobach istniejących lub przebytych, dolegliwości
zdrowotnych , nietolerancji pokarmowych, a także zażywania leków , których zażywanie oraz
działanie może mieć związek z produkcją posiłków
7. W przypadku zatajenia informacji zawartych w pkt. 7 firma nie bierze odpowiedzialności za
efekty diety
8. Klient ma możliwość odstąpienia od świadczonych mu usług (umowy zawartej na odległość) w
terminie nie krótszym niż 96h . Następstwem rezygnacji jest zwrot nie wykorzystanych środków w
terminie do 5dni roboczych (nie licząc dnia w którym niniejsze odstąpienie zostało złożone
(dotyczy np. rezygnacji w trakcie trwania wykonywanej usługi ) )
8.1 W razie dostarczenia niekompletnego lub niezgodnego z zamówienie produtku, klient ma
możliwość złożenia pisemnej reklamacji ( mailem ). Odpowiedź udzielona zostanie nie później niż
w ciągu 24 godzin.
9. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są
gromadzone i przechowywane zgodnie z RODO> Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§2. DOSTAWY

1. Dostawy zamówionych zestawów posiłków od niedzieli do piątku dostarczane są w przed dzień
spożycia zaraz po zakończonej produkcji do godziny 23:00 w ustalone przez klienta miejsce.
2. Dostawy diet przeznaczonych do spożycia w soboty i niedziele dostarczane są w piątek w
postaci tej samej podwójnej diety. Istnieje możliwość zamówienia na jeden dzień z weekendu.
3. Dowóz zamówionych posiłków na terenie miast obsługiwanych przez EASY FIT LOOKER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest bezpłatny.
4. W przypadku niedostarczenia zestawu posiłków z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje
się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Zamawiającego adres lub zrealizować usługę w
innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

§3. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące diety z pośród aktualnej oferty
znajdującej się na stronie
www.easyfitlook.pl
a. Klient podaje maksymalnie trzy wykluczenia będące pojedynczymi artykułami ( nie grupą
produktów typu ryby, strączkowe warzywa, czy kurczak ).
Istnieje możliwość zmiany jadłospisu ipodania innego niż publikowany, jeśli któreś z podanych
wykluczeń jest zawarte w przedstawionej potrawie.
2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie
internetowej dostępnego pod adresem:
www.easyfitlook.pl
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest przedpłata lub opłata gotówką ( ustalona podczas
procesu zamówienia)

4. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za Zamówienie spośród następujących:

płatność online za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych (Apple Pay, Google
Pay, BLIK, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
Maestro);

przelew bankowy;

płatność gotówką przy odbiorze pierwszego Zamówienia

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Zamawiającego.
4.A. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy jednak taką informację musi przekazać drogą
mailową na adres catering@
easyfitlook.pl lub telefonicznie na nr udostępiony po wdrożeniu
zamówienia nie później niż do godz. 06:00 dnia poprzedzającego, w którym ma nastać zmianę.
6. Zamówienie może zostać wstrzymane na ilość dni podaną przez klienta, w skutek czego nie
wykorzystane dni mogą przejść na poczet dalszych dostaw, lub zwrócone w postaci przelewu za
niewykorzystane dni ( ten fakt ustalamy indywidualnie )
7. Wznowienie zamówienia może nastąpić poprzez mail lub SMS z informacją o kontynuacji lub
wznowieniu diety ( nie później niż 2dni przed planowanym zakończeniem aktualnego
abonamentu )
8. Zamówienia na portalu Grouppon ze względów na konieczność uiszczenia jednorazowej opłaty
z tyt. Recyklingu- koszt dodatkowy wynosi 5 zł każdego dnia.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Zamawiający ma prawo złożyć
reklamację drogą elektroniczną na adres: catering@
easyfitlook.pl lub telefonicznie pod numerem
telefonu udostępnionym po zakupie usługi.
2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni
roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty,
układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną
własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje
odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu
Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma
zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji
Regulaminu.
5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania
sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego
Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl